Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                 Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής προστασίας.                                                                           Τμήμα Περιβάλλοντος. Γραφείο Υμηττού.                                                                                         
Στο πρόσφατο Δημοτικό  Συμβούλιο όπου τέθηκε το θέμα της ψήφισης του Εσωτερικού Οργανισμού Λειτουργίας του Δήμου Γλυφάδας έγιναν σοβαρές παρεμβάσεις –προτάσεις από τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Θεοδοσόπουλο Στέλιο που έγιναν αποδεκτές από τον Δήμαρχο και την εκτελεστική Επιτροπή και έτσι ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο τροποποιημένος πλέον εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Δήμου μας.                                   Οι προτάσεις αυτές στηρίχθηκαν στους εξής άξονες:                                               1. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας από την Διεύθυνση Καθαριότητος και Περιβάλλοντος που ο Καλλικράτης με τον σχεδιασμό του έχει εντάξει στο τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου , προτάθηκε να μεταφερθεί στην Διεύθυνση του Δημάρχου  σαν Αυτοτελές Γραφείο υπό την εποπτεία του   Ο Καλλικράτης προβλέπει το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας να υπάγεται στην Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος στο τμήμα Περιβάλλοντος . Επειδή όμως θεωρούμε ότι η Πολιτική Προστασία σαν υποδομή και λειτουργία δρα με σκοπό  την προστασία της ζωής ,της περιουσίας και της ποιότητας ζωής των Δημοτών μας     ,και επειδή ο ρόλος του Γραφείου αυτού είναι πολυδιάστατος, ευαίσθητος, υπεύθυνος , επιχειρησιακός και  συντονιστικός με φορείς, Αρχές, ΟΤΑ, συνδέσμους, Σώματα Ασφαλείας και ενίοτε και Στρατού, το Γραφείο θα πρέπει να είναι αυτοτελές υπαγόμενο απευθείας στην εποπτεία του Δημάρχου για να έχει την ευχέρεια των δύσκολων και ευαίσθητων χειρισμών σε κάθε περίπτωση που θα χρειάζεται. Η στελέχωσή του και το οργανόγραμμά του θα πρέπει να είναι τέτοια που να υποστηρίζουν το δύσκολο της αποστολής του. Δημοτικοί Υπάλληλοι και Αιρετοί υπεύθυνοι θα έχουν την ευθύνη της αποστολής του Γραφείου ,οι τυπικές δε αρμοδιότητές του αναφέρονται στον Καλλικράτη.      ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γραφείου Πολιτικής Προστασίας 
Το  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  είναι: αρμόδιο για τη διατύπωση  εισηγήσεων σχεδιασμού , το συντονισμό δράσεων για την πρόσληψη ,αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.Ειδικότερα το Γραφείο :                                  α. Διατυπώνει  εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου  εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων , μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.                                                                                                                       β. Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη , ετοιμότητα , αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.                                                                                                  γ. Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόσληψη ,ετοιμότητα ,αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
δ. Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου ,συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.
2. Στην θέση του μεταφερθέντος γραφείου Πολιτικής Προστασίας στην Διεύθυνση καθαριότητος και Περιβάλλοντος στο τμήμα Πρασίνου προτάθηκε  να δημιουργηθεί Γραφείο Υμηττού με αρμοδιότητες που θα αναφερθούν παρακάτω.                                       Η δημιουργία αυτού του Γραφείου κρίνεται επιβεβλημένη στο τμήμα Πρασίνου διότι ο Υμηττός από μόνος του αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο στον τομέα Περιβάλλοντος της Γλυφάδας μας. Έχει πολλές ιδιαιτερότητες , που έχουν να κάνουν τόσο με αυτό καθεαυτό το οικοσύστημα , όσο και με το καθεστώς προστασίας του και διεκδικήσεων και καταπατήσεων. Εμπλέκονται    Δήμος, Δασαρχείο Πεντέλης (ίσως αργότερα δασαρχείο Υμηττού), Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Διεύθυνση αναδασώσεων, Φορείς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,  αλλά και Διεθνείς Οργανισμοί . Η ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι τελείως διαφορετική από τον υπόλοιπο πράσινο των πλατειών και πάρκων του Δήμου μας.    Η λειτουργία αυτού του Γραφείου με τις παρακάτω αρμοδιότητες θα είναι υπεύθυνο για ότι σχετίζεται με το αξιόλογο αυτό οικοσύστημα , την ανάπλασή του και συντήρησή του. Η υψηλή ποιότητα των εξειδικευμένων υπηρεσιών και γνώσεων καθώς και οι συνεργασίες που θα συνάψει τόσο σε τοπικό, σε Εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα αναδείξει την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα αυτού του οικοσυστήματος για την ποιότητα της ζωής και υγείας των κατοίκων του λεκανοπεδίου της Αττικής.             ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ .  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΜΗΤΤΟΥ .ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :
-        Η  υποβολή  προτάσεων  ,μελετών ,  εισηγήσεων στις  καθ’υλην  αρμόδιες υπηρεσίες   του Δήμου για την εύρυθμη και αποτελεσματική    λειτουργία του .   Η  συνεργασία με τις αρμόδιες  αρχές (Δασαρχείο  κ.λ.π) ,φορείς, Ο.Τ.Α , Ν.Π.Ι.Δ , Ν.Π.Δ.Δ ,Εθελοντές , Εθελοντικές ομάδες ,Επιστήμονες, Ειδικούς , για την ανάπλαση και  ανάπτυξη του οικοσυστήματος.
-        Η  αναδάσωση , η προστασία της  χλωρίδας  και  πανίδας.
-        Η ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων ,σπηλαίων, καταβοθρών .
-        Η υποβολή μελετών , προτάσεων  ,εισηγήσεων για διαμόρφωση , ανάπλαση   και συντήρηση μονοπατιών, δασικών  δρόμων πυροπροστασίας , χώρων   αναψυχής , περιπάτου  και  αθλοπαιδιών , ποδηλατοδρόμων  και  ήπιων  παρεμβάσεων  στα όρια ευθύνης  Δήμου.
-        Η  υποβολή  προτάσεων  για σύνταξη  τεχνικών  μελετών υδροπονίας , ήπιων  ανασχετικών υδροφράγματων  με σκοπό την αύξηση του υδροφόρου ορίζοντα  και την ελάττωση της αναχωμάτωσης του Υμηττού.
-        Η συνεργασία με  το Γραφείο  Πολιτικής Προστασίας για εκπόνηση σχεδίων Δασοπροστασίας ,Πυρασφάλειας ή Πυρόσβεσης καθώς και λήψη προληπτικών  μέτρων για την προστασία του Υμηττού .
-        Η οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και κάθε εκδήλωσης  που αναδεικνύει την σπουδαιότητα του οικοσυστήματος στην ποιότητα ζωής των πολιτών.
-        Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά  ανωτέρω  και έχει σχέση  με τον Υμηττό ανήκουν  στην αρμοδιότητα του.                                                                                                               Εύχομαι  οι προσπάθειες των δύο νέων προταθέντων Γραφείων να πετύχουν τους δύσκολους στόχους τους διότι έχουμε ηθική υποχρέωση και κοινωνική ευθύνη σαν αιρετοί να διεκδικούμε ,να εργαζόμαστε και να πετυχαίνουμε το βέλτιστο δυνατό στο παρόν και να σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε δυναμικά προς το μέλλον.                                                                                                                           ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου